C R O S S - M A R K E D   G R A S S   S N A K E

Psammophis crucifer

 
 
     
     
Date: 04 June 2011   Date: 04 June 2011
Location: Mountain Mist, South Africa   Location: Mountain Mist, South Africa
© Trevor Hardaker   © Trevor Hardaker
 
     
Date: 11 July 2010   Date: 11 July 2010
Location: West Coast National Park, South Africa   Location: West Coast National Park, South Africa
© Trevor Hardaker   © Trevor Hardaker