Corkscrew Hooktail
Paragomphus elpidius
 
Location: Shamvura, Namibia